top of page

Tôi đã khởi chạy  bản gốc nghệ thuật lụa của tôi  với Sandals La Toc St. Lucia vào năm 1996. Giám đốc điều hành của  Dép Gordon "butch"  Stewart đã rất ủng hộ việc cho phép các cuộc triển lãm nghệ thuật của tôi  tại anh ấy  phương sách. Năm 2000 tôi  trình bày với anh ta cái này  koi ban đầu.

Jean-Baptiste presenting an original to Gordon "butch" Stewart
Art show at Sandals La Toc, Saint Lucia
Art show at Sandals La Toc, Saint Lucia
  Art show at Sandals La Toc, Saint Lucia
bottom of page